Ochrana osobních údajů

CO2IN
 1. 1ÚVODNÍ STANOVENÍ
  1. 1.1Tyto Zásady se užijí na zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním Mobilní aplikace, Služeb, E-Shopu a Webových stránek.
  2. 1.2Stažením, procházením a používáním Mobilní aplikace nebo přístupem k Mobilní aplikaci, našim Službám nebo prohlížením Webových stránek potvrzujete, že jste si tyto Zásady přečetli a seznámili se tak s jejich obsahem.
  3. 1.3Tyto Zásady stanovují práva a povinnosti upravující vztah mezi námi, The CO2IN, jako provozovatelem Mobilní aplikace, poskytovatelem Služeb, provozovatelem Webových stránek a správcem osobních údajů, a Vámi, jako Klientem.
 2. 2DEFINICE
  1. V těchto Zásadách mají následující pojmy s velkým počátečním písmenem následující význam, pokud kontext nevyžaduje jinak:
  1. 2.1Pojmy jako „The CO2IN“ nebo „Společnost“ a „my“, „nám“ a „naše“ znamenají společnost The CO2IN, a.s., se sídlem na adrese Pobřežní 620/3, Praha, 186 00, Česká republika, IČO: 094 50 050, založenou a existující podle práva České republiky.

   E-Shop“ znamená elektronický obchod provozovaný Společností na adrese eshop.co2in.cz. 

   GDPR“ znamená nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES.

   Klient“ znamená uživatel Mobilní aplikace, Služeb, E-Shopu a/nebo Webových stránek.

   Likvidace Povolenky“ znamená vyřazení Povolenky z oběhu, přičemž vyřazením Povolenky z oběhu může dojít nepřímo ke snížení emisí CO2 vypouštěných do ovzduší.

   Mobilní aplikace“ znamená mobilní aplikaci prostřednictvím které mimo jiné (i) dochází k Převodu Tokenu (ii) Společnost umožňuje Klientům realizovat Likvidaci Povolenky, (iii) Společnost může zajišťovat veškerou elektronickou komunikaci (komunikaci na dálku) s Klienty.

   Povolenka“ znamená jinou majetkovou hodnotu odpovídající právu vypustit do ovzduší ekvivalent tuny oxidu uhličitého ve smyslu Zákona o obchodování s povolenkami. 

   Převod Tokenu“ znamená (i) emise a vypořádání Tokenu mezi Klientem a Společností, a/nebo (ii) směnu Tokenu mezi Klienty, a/nebo (iii) směnu Tokenu za zboží či službu jiného Klienta, a/nebo (iv) poskytování služby a prodávání zboží jiným Klientům výměnou za Token.

   Rámcová smlouva“ znamená rámcovou smlouvu o poskytování služeb spojených s Tokenem, na základě které jsou poskytovány Služby CO2IN .

   Registrace“ znamená proces založení Účtu v Mobilní aplikaci.

   Registrování“ znamená založení Účtu v Mobilní aplikaci, tj. uzavření Rámcové smlouvy.

   Sazebník“ znamená sazebník Společnosti obsahující seznam a výši poplatků, které Společnost účtuje Klientovi v souvislosti s poskytováním Služeb, a další parametry týkající se Služeb.

   Služby“ znamená všechny námi poskytnuté služby Vám prostřednictvím Mobilní aplikace dle Rámcové smlouvy.

   Token“ znamená virtuální nástroj „CO2IN“, se kterým je možné disponovat v souladu s Rámcovou smlouvou a VOP.

   Účet“ znamená účet vytvořený v Mobilní aplikaci při Registraci.

   Verifikace“ znamená proces poskytnutí Společnosti veškerých požadovaných dokumentů Klientem pro identifikaci a/nebo kontrolu Klienta, a na základě předložených dokumentů úspěšné provedení úplné identifikace a/nebo kontroly Klienta ze strany Společnosti.

   VOP“ znamená aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek ke Službám CO2IN vydávaných Společností.

   Webové stránky“ znamená naše webové stránky dostupné na co2in.com.

   Zákon o obchodování s povolenkami“ znamená zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů.

   Zásady“ znamenají tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na: https://co2in.com/.

 3. 3OSOBNÍ ÚDAJE
  1. 3.1Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které jste poskytli nebo které jsme o Vás získali, zpracováváme za účelem provozování Mobilní aplikace, poskytování Služeb a/nebo používání našich Webových stránek v souladu s příslušnými právními předpisy o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména, nikoliv však výlučně, GDPR a jakýmkoli soudním nebo správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakýmikoli pokyny, kodexy chování nebo mechanismy schválenými pro vydávání osvědčení příslušnými orgány.
  2. 3.2Osobní údaje znamenají veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, zejména o Vás nebo Vaší kontaktní osobě. Identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na konkrétní identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, informace o poloze, identifikátor sítě nebo jeden či více konkrétních fyzických, fyziologických, genetických, psychologických, ekonomických, kulturních nebo sociálních znaků identity této fyzické osoby.
  3. 3.3Zpracování osobních údajů je v souladu s právními předpisy, pokud je během zpracování splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
   1. a)udělili jste nám souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro jeden nebo více konkrétních účelů a tento souhlas jste neodvolali od okamžiku zahájení zpracování osobních údajů;
   2. b)zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi nebo pro provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
   3. c)zpracování osobních údajů je nezbytné ke splnění nám zákonem stanovených povinností; nebo 
   4. d)zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR.
  4. 3.4Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
   1. a)za účelem poskytnutí služeb a plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy můžeme zpracovávat osobní údaje, které jste nám poskytli, které nám poskytnete v budoucnu nebo my sami získáme vlastní činností v souvislosti s využitím našich služeb; toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi;
   2. b)jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje, které jsou nezbytné k uplatnění našich možných nároků, a také za účelem ochrany našich práv, kdy je takové zpracování osobních údajů naším oprávněným zájmem;
   3. c)zajištění provozu Webových stránek;
   4. d)zajištění provozu E-Shopu;
   5. e)splnění našich povinností uložených právními předpisy;
   6. f)v případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, je účel takového zpracování uveden přímo v daném souhlasu.
  5. 3.5Osobní údaje zpracovávané podle článku 3.4 písm. a) uchováváme za účelem poskytování služeb a plnění smluvních závazků, a to po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a námi.
  6. 3.6Osobní údaje podle článku 3.4 písm. b) uchováváme za účelem ochrany našich práv, a to do doby, dokud náš oprávněný zájem bude přetrvávat.
  7. 3.7Osobní údaje podle článku 3.4 písm. c) uchováváme za účelem bezproblémového provozu Webových stránek, a to po dobu Vaší návštěvy Webových stránek.
  8. 3.8Osobní údaje podle článku 3.4 písm. d) uchováváme za účelem bezproblémového provozu E-Shopu, plnění našich povinností ze smluv uzavřených v rámci E-Shopu a/nebo správy uživatelského účtu, a to po dobu Vaší návštěvy E-Shopu, trvání závazků z uzavřených smluv a/nebo existence uživatelského účtu. 
  9. 3.9Osobní údaje podle článku 3.4 písm. e) uchováváme po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
  10. 3.10Osobní údaje podle článku 3.4 písm. f) budeme uchovávat za účelem uvedeným v souhlasu, a to po dobu uvedenou v souhlasu.
  11. 3.11Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z právních předpisů, právních vztahů mezi stranami smlouvy, mezi Vámi a námi, nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje anonymizovány nebo smazány.
  12. 3.12Tímto potvrzujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Námi používaná technická a organizační bezpečnostní opatření slouží k tomu, aby veškerá data byla chráněna jak před nevědomou, tak i úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem nepovolaných osob. Přijatá bezpečnostní opatření průběžně rozvíjíme a zlepšujeme v souladu s technologickým vývojem. 
 4. 4MOBILNÍ APLIKACE
  1. 4.1Mobilní aplikace představuje platformu, jejíž prostřednictvím mimo jiné (i) dochází k Převodu Tokenu, (ii) Společnost umožňuje Klientům realizovat Likvidaci Povolenky výměnou za Tokeny a (iii) Společnost může zajišťovat veškerou elektronickou komunikaci (komunikaci na dálku) s Klienty. V souvislosti s těmito činnostmi, jakož i s dalšími zde neuvedenými procesy souvisejícími s Mobilní aplikaci a poskytovanými Služby, Společnost zpracovává osobní údaje.
  2. 4.2Mobilní aplikaci lze nainstalovat výhradně na zařízení vybavená operačním systémem iOS a Android.
  3. 4.3Berete na vědomí, že pro potřeby provozu Mobilní aplikace a plnění smlouvy zpracováváme osobní údaje v rozsahu (i) jméno a příjmení, (ii) datum narození, (iii) telefonní číslo, (iv) e-mailová adresa, (v) číslo bankovního účtu, (vi) profilová fotografie a (vii) další údaje související s Vaší identifikací (Verifikací) a adresou, které jste poskytli v souvislosti s užíváním Mobilní aplikace a využíváním Služeb. 
  4. 4.4Pro účely Verifikace využíváme nástroje pro rozpoznávání obličeje a identifikačních dokladů. Za tím účelem shromažďujeme obrázek Vašeho obličeje, který poskytnete prostřednictvím mobilní aplikace (tj. selfie) a fotografii nebo sken identifikačního dokumentu. Tuto technologii využíváme pouze za účelem Verifikace. Pro účely Verifikace zpracováváme následujíc osobní údaje Klienta nebo jeho zástupce: (i) jméno a příjmení, (ii) adresa bydliště, (iii) místo narození, (iv) datum narození, (v) číslo identifikačního dokladu, (vi) pohlaví, (vii) národnost, (viii) fotografii nebo sken identifikačního dokladu (včetně dalších osobních údajů na něm uvedených), (ix) fotografii obličeje, (x) číslo bankovního účtu, (xi) informace o případných sankcích a politické expozici Klienta nebo jeho zástupce. Takto získané osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou právními předpisy.
  5. 4.5Dále berete na vědomí, že zpracováváme i osobní údaje, které jste nám neposkytli, ale přímo souvisí s používáním Mobilní aplikace a s poskytovanými Službami. Jedná se například o stav finančních prostředků a pohyby na Vašem Účtu, jednotlivé transakce, přehled zaplacených poplatků, jakož i transakční historii a další údaje podobného charakteru. Některé osobní údaje získáváme či ověřujeme sami vlastní činností, jako např. informace o případných sankcích nebo existenci politicky exponované osoby.
  6. 4.6Při užívání Mobilní aplikace je pro účely přihlášení možno využít funkcionalitu rozeznání obličeje či otisku prstu (Touch ID, Face ID apod.). Při této operaci nedochází z naší strany ke zpracování osobních údajů, protože použité biometrické údaje porovnává přímo zařízení Klienta, nikoliv my.
  7. 4.7Při telefonické komunikaci s Klientem můžeme pořizovat zvukové záznamy. O tom je Klient vždy předem informován a v případě, že s pořízením zvukového záznamu nebude souhlasit, může využít jiný komunikační prostředek. 
 5. 5WEBOVÉ STRÁNKY
  1. 5.1Při návštěvě Webových stránek se automaticky shromažďují informace o jejich používání a probíhá jejich vyhodnocování. Pro účely statistických šetření a k zajištění bezpečnosti a stability systému se tak na našem serveru při každé návštěvě Webových stránek vyhodnocují a ukládají data, která mohou obsahovat osobní údaje. Váš internetový prohlížeč při vstupu na Webové stránky z technických důvodů automaticky poskytne data našemu serveru. Mimo jiné se v tomto případě jedná o datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, prohlížený soubor, objem zaslaných dat, typ a verzi prohlížeče, operační systém a IP adresu zařízení návštěvníka. Tato data se ukládají odděleně od ostatních dat, která zadáváte v rámci použití Webových stránek. 
  2. 5.2Při provozování Webových stránek tak dochází ke shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem zjištění návštěvnosti či informací o provozu Webových stránek, jakož i za účelem zlepšení jejich obsahu.
  3. 5.3Mimo výše uvedené shromažďujeme a zpracováváme pouze takové údaje, které nám sami sdělíte tím, že je vložíte do našeho kontaktního formuláře, zejména Vaše jméno a e-mailovou adresu. Účelem takového zpracování je vyřízení Vašeho dotazu či připomínky, přičemž osobní údaje jsou uloženy po dobu do vyřízení Vašeho dotazu či připomínky, nejdéle však po dobu 2 měsíců.
 6. 6E-SHOP
  1. 6.1Při návštěvě E-Shopu se automaticky shromažďují informace stejným způsobem, jako při návštěvě Webových stránek, jelikož E-Shop je jejich součástí. 
  2. 6.2V souvislosti s provozováním E-Shopu a uzavíráním a plněním smluv zpracováváme osobní údaje o zákaznících E-Shopu v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy, zejména jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, bankovní a účetní údaje a dále informace o historii učiněných objednávek. 
  3. 6.3Pro uzavření a plnění smlouvy je nezbytné, abyste nám poskytli některé své osobní údaje, které potřebujeme pro realizaci Vaší objednávky. Z tohoto důvodu jsou údaje, jejichž poskytnutí je v souvislosti s vytvořením objednávky a založením účtu nezbytné, povinné, všechny ostatní údaje jsou nepovinné.
  4. 6.4Mimo výše uvedené shromažďujeme a zpracováváme pouze takové údaje, které nám sami sdělíte tím, že je vložíte do našeho kontaktního formuláře umístěného na E-Shopu, zejména Vaše jméno a e-mailovou adresu. Účelem takového zpracování je vyřízení Vašeho dotazu či připomínky, přičemž osobní údaje jsou uloženy po dobu do vyřízení Vašeho dotazu či připomínky, nejdéle však po dobu 2 měsíců.
 7. 7COOKIES
  1. 7.1V rámci Webových stránek užíváme též soubory cookies. Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení při navštěvování Webových stránek. 
  2. 7.2Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení Vašeho online zážitku na Webových stránkách (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k Vašemu účtu).
  3. 7.3Při procházení Webových stránek můžete změnit své předvolby a odmítnout určité typy cookies, které se mají ukládat do Vašeho počítače. Můžete také odstranit všechny cookies, které jsou již uloženy ve Vašem počítači, ale mějte na paměti, že odstranění cookies může znemožnit plnohodnotné používání částí Webových stránek.
 8. 8ZPRACOVATELÉ
  1. 8.1Osobní údaje předáváme spolupracujícím zpracovatelům osobních údajů, zejména, nikoliv však výlučně, těm, kteří nám poskytují finanční, technické a další služby, a to vždy v souladu s výše uvedenými účely a platnými právními předpisy.
  2. 8.2V rámci předávání osobních údajů našim zpracovatelům předáváme osobní údaje též mimo prostor Evropské unie (do třetích zemí). Předávání osobních údajů do třetí země se může uskutečnit, jestliže Komise EU rozhodla, že tato třetí země, určité území nebo jedno či více konkrétních odvětví v této třetí zemi zajišťují odpovídající úroveň ochrany. Pokud takové rozhodnutí pro danou třetí zemi neexistuje, poskytují nám zpracovatelé vhodné záruky (zejména prostřednictvím standardních doložek o ochraně osobních údajů) s tím, že je zajištěna vymahatelnost práv subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.
  3. 8.3Pro provádění Verifikace využíváme nástroje společnosti Jumio Corporation se sídlem 395 Page Mill Road, Suite 150, Palo Alto, CA 94306, Spojené státy americké, www.jumio.com. 
 9. 9TŘETÍ STRANY
  1. 9.1Naše Mobilní aplikace, Služby a Webové stránky mohou obsahovat odkazy na třetí strany a výsledky vyhledávání třetích stran. Použitím těchto odkazů můžete poskytovat informace včetně Vašich osobních údajů přímo třetí straně, nám nebo oběma. Berete tímto na vědomí, že nejsme odpovědní za to, jak tyto třetí strany shromažďují nebo používají Vaše informace.
 10. 10NEZLETILÍ UŽIVATELÉ
  1. 10.1Naše Mobilní aplikace a Služby nejsou určeny osobám mladším 18 let.
  2. 10.2Neodpovídáme za to, že Vámi poskytnuté informace nebudou pravdivé, neboť věk je ověřen na základě informací a dokumentů poskytnutých uživatelem.
  3. 10.3Pokud jste osobou mladší 18 let, nesmíte používat Mobilní aplikaci nebo Služby.
 11. 11MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
  1. 11.1Na základě našeho oprávněného zájmu jsme oprávnění Vám zasílat marketingovou komunikaci týkající se Mobilní aplikace a Služeb. 
  2. 11.2Můžete se rozhodnout, zda od nás chcete dostávat newsletter, průzkumy, nabídky a další propagační materiály prostřednictvím e-mailu nebo zpráv. 
  3. 11.3Každou takovou zprávu nebo e-mail poskytneme s odkazem pro odhlášení, abyste se mohli kdykoli z odběru odhlásit.
  4. 11.4Pokud se odhlásíte z odběru marketingových zpráv nebo e-mailů, můžeme Vám i nadále doručovat oznámení v aplikaci. Tato oznámení v aplikaci můžete kdykoli vypnout v závislosti na zařízení, které používáte.
 12. 12VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. 12.1V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete vůči nám uplatňovat následující práva:
   1. a)Právo na přístup k osobním údajům
    Máte právo na informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo na informace týkající se jejich zpracování.
    Součástí práva na přístup k osobním údajům je rovněž právo na poskytnutí kopie Vašich osobních údajů. První kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Dojde-li z Vaší strany ke zneužití práva na přístup k osobním údajům, např. opakovaným podáváním nedůvodných žádostí, jsme oprávněni před vyřízením takovéto žádosti od Vás požadovat uhrazení poplatku, který odpovídá administrativním nákladům na vyřízení žádosti.
   2. b)Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů
    Domníváte-li se, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo na jejich opravu.
   3. c)Právo na výmaz osobních údajů
    V rámci práva na výmaz máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali, je-li naplněn některý z následujících důvodů: (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme osobní údaje zpracovávali; (ii) odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a my nemáme žádný další důvod pro jejich zpracovávání; (iii) vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje jakýkoli jiný oprávněný zájem pro zpracování Vašich osobních údajů; (iv) Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; (v) byla nám uložena povinnost k vymazání Vašich osobních údajů. 
    Vaše osobní údaje nevymažeme, pokud dále existují jiné důvody pro zpracovávání Vašich osobních údajů. Jedná se o situaci, kdy je zpracovávání Vašich osobních údajů nezbytné k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků či splnění našich právních povinností, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy. 
   4. d)Právo na omezení zpracování osobních údajů
    Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, je-li naplněn některý z následujících důvodů: (i) rozporujete přesnost Vašich osobních údajů, které zpracováváme, a to po dobu, po kterou budeme ověřovat přesnost Vašich osobních údajů; (ii) vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to po dobu, po kterou budeme zkoumat oprávněnost Vaší námitky; (iii) zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, ale současně si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje vymazali; (iv) Vaše osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
   5. e)Právo na přenositelnost osobních údajů
    Právo na přenositelnost představuje Vaše právo od nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
   6. f)Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
    Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas kdykoli odvolat.
   7. g)Právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu
    Pokud máte za to, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů nebo jiné právo dle souvisejících právních předpisů, můžete podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu. Pro území České republiky se dozorovým orgánem myslí Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz.
  2. 12.2Za účelem uplatnění kteréhokoli z těchto práv nás můžete kontaktovat na adrese sídla Společnosti: The CO2IN, a.s., Pobřežní 620/3, Praha, 186 00, Česká republika, nebo na e-mailové adrese info@co2in.com. Při uplatnění Vašich práv Vám poskytneme veškerou součinnost.
  3. 12.3Dohledovou činnost v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů ve Společností vykonává pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti je možno kontaktovat na následujících kontaktech: (i) na doručovací adrese: The CO2IN, a.s., k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, Pobřežní 620/3, Praha, PSČ: 186 00, Česká republika, nebo (ii) na e-mailové adrese dpo@co2in.com. Na pověřence pro ochranu osobních údajů se může obracet kdokoliv ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním a ochranou osobních údajů Společností.
 13. 13ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. 13.1Pokud vznikne jakýkoli rozpor v souvislosti s těmito Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů a poskytováním našich Služeb, bude řešen v souladu s Rámcovou smlouvou.

Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. prosince 2021.