VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU PROVOZOVANÉHO SPOLEČNOSTÍ THE CO2IN, A.S.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost The CO2IN, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 094 50 050, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25633 (dále jen „Prodávající“) zveřejňuje zejména s odvoláním na § 1751 odst. 1 a § 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně Spotřebitele, následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).
 2. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti a/nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího (dále jen „Kupní smlouva“). Kupujícím může být fyzická osoba, která uzavírá Kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako Spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“), nebo fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem (dále jen „Podnikatel“). Práva, která tyto VOP přiznávají pouze Spotřebiteli, nemá Podnikatel, ledaže z donucovacích (kogentních) ustanovení právních předpisů vyplývá jinak. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese eshop.co2in.cz (dále jen „E-Shop“). 
 3. E-Shop obsahuje zejména seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, jeho označení a hlavní vlastnosti a ceny jednotlivého nabízeného zboží. Data ohledně dostupnosti nabízeného zboží uveřejněná v E-Shopu jsou pravidelně aktualizována. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku Kupujícího z důvodu vyprodání zásob zboží.
 4. Veškeré nabídky zboží umístěné v E-Shopu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Ceny za nabízené zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH). K ceně za nabízené zboží nejsou účtovány žádné další poplatky za balení s výjimkou nákladů na dodání zboží, které budou Kupujícímu sděleny před odesláním Objednávky. Ceny za nabízené zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-Shopu. Kupní cena za zboží je hrazena Kupujícím způsobem dle volby Kupujícího učiněné v Objednávce.
 6. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy. Ujednání odchylná od těchto VOP lze sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. 
 7. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Provedením Objednávky Kupující akceptuje obsah těchto VOP a prohlašuje, že se s nimi seznámil.
 8. V případě Kupní smlouvy se nejedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, ani o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.
 9. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. náklady za internetové připojení, náklady za telefonní hovory apod. závisí na podmínkách dodavatele, jehož služeb Kupující využívá; Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky.
 10. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Činnost Prodávajícího, pokud jde o o provoz E-Shopu, nepodléhá jinému povolování.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Pro objednání zboží vyplní Kupující Objednávkový formulář E-Shopu (dále jen „Objednávkový formulář“). Objednávkový formulář obsahuje zejména údaje o objednávaném zboží, o Kupní ceně, určení způsobu dodání zboží a kontaktní údaje Kupujícího. Odesláním Objednávkového formuláře vzniká objednávka Kupujícího (dále jen „Objednávka“).
 2. Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které Kupující vložil do Objednávkového formuláře. Podmínkou platnosti Objednávky je řádné a úplné vyplnění Objednávkového formuláře. Po odeslání Objednávky již údaje uvedené v Objednávce nelze měnit. Prodávající není schopen ani oprávněn ověřovat správnost údajů uvedených Kupujícím v Objednávce. Údaje uvedené Kupujícím v Objednávce jsou tedy Prodávajícím považovány za správné.
 3. Odesláním Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP platným v den odeslání Objednávky a vyslovuje tak s jejich obsahem svůj souhlas.
 4. Odesláním Objednávky Kupující zároveň vyjadřuje svůj souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám.
 5. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednávky Kupujícímu potvrdí prostřednictvím e-mailu, a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „E-mail Kupujícího“ a „Potvrzení Objednávky“). Součástí Potvrzení Objednávky je i aktuální znění VOP.
 6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení Potvrzení Objednávky Kupujícímu.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že E-Shop uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, Kupní ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu uhrazenou Kupní cenu a případné náklady na dopravu.
 8. Pokud je se zbožím poskytován jakýkoliv dárek, o který Kupující nemá zájem, je Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího předem a sdělit mu, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Neučiní-li tak a převezme-li tento dárek, je Kupující v případě odstoupení od Kupní smlouvy povinen tento dárek vrátit.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny za nabízené zboží uvedené v E-Shopu jsou platné k okamžiku odeslání Objednávky. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu, jakékoli poplatky či jinou obdobnou platbu, s výjimkou dopravného a doběrečného. Potvrzením Objednávky se cena za nabízené zboží stává kupní cenou za zboží (dále jen „Kupní cena“).
 2. Kupní cena za zboží je uvedena v čekých korunách (Kč) a/nebo v Tokenech. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit u každého zboží prostředek platby Kupní ceny.
 3. Kupní cenu, dopravné a případné doběrečné uhradí Kupující Prodávajícímu některým z platebních způsobů, které Prodávající v době učinění Objednávky umožňuje, a to dle volby Kupujícího. Prodávající může umožnit též platbu pomocí QR kódu.
 4. Prodávající vydá Kupujícímu doklad o zaplacení zboží, který bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy. Kupující souhlasí, že k doručení dokladu o zaplacení (daňového dokladu) postačí jeho zaslání elektronickou poštou (zejména e-mailem). Na žádost Kupujícího mu Prodávající poskytne celé znění Kupní smlouvy (tj. znění Objednávky a Potvrzení Objednávky) a relevantní znění VOP v textové podobě.
 5. Případné slevy z ceny za nabízené zboží, resp. z Kupní ceny, platí do jejich odvolání Prodávajícím a nelze je vzájemně kombinovat.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Kupující v Objednávce zvolí některou z možností dodání zboží, které Prodávající aktuálně nabízí. Prodávající zajistí doručení zboží prostřednictvím smluvního dopravce na platnou adresu zadanou Kupujícím. 
 2. Možnosti doručení a cena dopravy jsou vždy uvedeny v E-Shopu dle aktuálních možností Prodávajícího. V případě doručování zboží na dobírku je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu vedle dopravného též doběrečné.
 3. Prodávající neumožňuje osobní odběr zboží v provozovně Prodávajícího.
 4. Prodávající doručí Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Dodá-li Prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je Kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 5. Kupujícímu se doporučuje zboží při jeho převzetí řádně a důkladně prohlédnout a zkontrolovat, zejména zkontrolovat, zda zboží odpovídá jím učiněné Objednávce. V případě, že Kupující shledá na zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s Kupní smlouvou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu, případně dopravci.
 6. Je-li předmětem koupě digitální obsah, považuje se předmět koupě za dodaný okamžikem, kdy Prodávající Kupujícímu doručí e-mailovou zprávu s přístupovými údaji k dalšímu získání digitálního obsahu nebo odkazem k jeho stažení. Prodávající si vyhrazuje stanovit, že, že přístupové údaje k dalšímu získání digitálního obsahu a/nebo odkaz ke stažení digitálního obsahu jsou platné pouze po určitou dobu; Kupující je proto povinen digitální obsah stáhnout či aktivovat v této době.

DÁRKOVÉ POUKAZY NA TOKENY

 1. V případě zakoupení dárkového poukazu na tokeny CO2IN vydávané Prodávajícím prostřednictvím mobilní aplikace CO2IN (dále jen „Aplikace CO2IN“, „Tokeny“ a „Dárkový poukaz“) Prodávající zašle Kupujícímu Dárkový poukaz ve fyzické podobě nebo elektronicky, a to dle nabídky Prodávajícího a výběru Kupujícího. 
 2. Aplikace CO2IN je kompatibilní s operačními systémy Android a iOS (v aktuální verzi) a je umístěna ke stažení v obchodech Google Play a App Store.
 3. Kupující je oprávněn zakoupit Dárkové poukazy v jejich jakékoliv kombinaci, nicméně maximálně do souhrnné výše jejich nominální hodnoty odpovídající Základnímu limitu uvedenému v Sazebníku Prodávajícího dostupném na www.co2in.com (dále jen „Sazebník“ a „Základní limit“). V případě, že byl Základní limit stanoven Prodávajícím ve více měnách, posuzuje se jeho dosažení s ohledem na měnu, ve které Kupující Dárkové poukazy zakoupil. Pokud Kupující zakoupil Dárkové poukazy ve více měnách, posuzuje se dosažení Základního limitu s ohledem na výši Základního limitu stanoveného Prodávajícím ve všech takových měnách kombinovaně. V případě, že Kupující dosáhne nebo překročí Základní limit, je Prodávající oprávněn zrušit Objednávku Kupujícího v rozsahu přesahujícím Základní limit. 
 4. Na základě unikátního kódu obsaženého na Dárkovém poukazu Kupující či jakákoliv třetí osoba, které Kupující Dárkový poukaz (případně pouze unikátní kód) poskytne, aktivuje Tokeny prostřednictvím Aplikace CO2IN. Následně budou Tokeny připsány na uživatelský účet v Aplikaci CO2IN uživatele, který unikátní kód z Dárkového poukazu uplatnil. K aktivaci Tokenu je nezbytné mít zřízen uživatelský účet v Aplikaci CO2IN. Připsání Tokenů aktivovaných z Dárkových poukazů na uživatelský účet v Aplikaci CO2IN zajišťuje společnost Amper Holding, a.s. se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 022 93 609, která je jako servisní organizace součástí skupiny Prodávajícího.
 5. Platnost Dárkového poukazu je časově limitována. Doba platnosti, tedy lhůta, do které je třeba aktivovat Tokeny vtělené do Dárkového poukazu, je uvedena v E-Shopu a současně na Dárkovém poukazu. 
 6. Kupující bere na vědomí, že Aplikace CO2IN je určena pro osoby starší 18 let (s osobami mladšími 18 let Prodávající Rámcovou smlouvu o poskytování služeb spojených s tokenem CO2IN neuzavře).
 7. Koupí Dárkového poukazu je Kupující srozuměn s tím, že převody Tokenů jsou zpoplatněny. Přehled aktuálních poplatků a jejich výše jsou uvedeny v Sazebníku.
 8. Koupí Dárkového poukazu je Kupující srozuměn s tím, že se na Tokeny vztahují Všeobecné obchodní podmínky ke službám CO2IN vydávané Prodávajícím (dále jen „VOP CO2IN“). VOP CO2IN jsou dostupné ke stažení na adrese www.co2in.com.  
 9. Koupí Dárkového poukazu je Kupující dále srozuměn s tím, že se na užití Aplikace CO2IN vztahuje Licence pro koncového uživatele softwaru (dále jen „EULA”). EULA je dostupná ke stažení na adrese www.co2in.com.
 10. Kupující bere na vědomí, že cena Tokenu je závislá na výchylkách finančního trhu v závislosti na ceně emisní povolenky (EU ETS) (dále jen „Povolenka“); cena Povolenky je přitom nezávislá na vůli Prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že Kupní cena Dárkového poukazu není vázaná na tržní cenu odpovídajícího počtu Tokenů vtělených do Dárkového poukazu (tedy, tržní hodnota Tokenů v oficiální měně nesouvisí s Kupní cenou Dárkového poukazu).
 11. Kupující si je plně vědom veškerých rizik spojených s Tokenem, převodem Tokenu a charakterem a způsobem uchovávání Tokenu. Kupující zejména bere na vědomí, že hodnota Tokenu se odvíjí od existence a hodnoty Povolenky, její likvidity a právní povahy, se všemi riziky z toho vyplývajícími. Prodávající nezajišťuje ani není schopen zajistit likviditu na trhu s Povolenkami; v důsledku toho není Prodávající zejména schopen garantovat, že v případě snížené likvidity nebo zániku trhu s Povolenkami bude schopen odprodat Povolenky ve svém vlastnictví a následně vypořádat vydané Tokeny. Předpokládané či možné nárůsty hodnoty Tokenu nejsou zaručené. Minulé hodnoty Tokenu nejsou zárukou budoucího růstu hodnoty; s Tokenem je tedy spojeno též riziko kolísání jeho hodnoty.
 12. Kupující bere na vědomí, že vypořádání závazku z vydaných Tokenů mezi Prodávajícím a uživatelem Aplikace CO2IN ve výši přesahující Základní limit je spojeno s identifikací osoby. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

 1. Spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu, do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Spotřebitel převezme zboží (dále jen „Lhůta pro odstoupení“). Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 2. Střebitel dale bere na vědomí, že nelze odstoupit od Kupní smlouvy, pokud jde zejména o  smlouvu o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zboží, zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud Spotřebitel porušil jejich původní obal, novin, periodik nebo časopisů nebo smlouvu o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 3. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, pokud jde o koupi Dárkového poukazu, v případě, že Spotřebitel nebo jakákoliv jiná osoba odstraní z Dárkového poukazu ochrannou vrstvu a/nebo aktivuje Tokeny vtělené do Dárkového poukazu.
 4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení informovat Prodávajícího formou oznámení, které musí být Prodávajícímu odesláno ve Lhůtě pro odstoupení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na doručovací adresu Prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu eshop@co2in.cz. Pro odstoupení od Kupní smlouvy je Spotřebitel oprávněn, nikoli však povinen, využít vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy poskytovaný Prodávajícím, jež je dostupný ke stažení na E-Shopu (dále jen „Vzorový formulář pro odstoupení“). 
 5. Využije-li Spotřebitel možnost odstoupit od Kupní smlouvy, potvrdí Prodávající Spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí oznámení Spotřebitele o odstoupení od Kupní smlouvy, a to zasláním potvrzení prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické pošty Spotřebitele uvedenou v oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy. Aby byla dodržena Lhůta pro odstoupení postačí, aby Spotřebitel odeslal oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím Lhůty pro odstoupení.
 6. V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen předložit Prodávajícímu ke kontrole doklad o zaplacení nebo jiným způsobem prokázat zakoupení zboží u Prodávajícího a vrátit Prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel může vrátit zboží zasláním zboží, včetně kopie dokladu o zaplacení nebo jiného dokladu, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Prodávajícího pro doručování. Dobírky nebudou Prodávajícím přijímány. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, nese sám náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu.
 7. Prodávající vrátí Spotřebiteli všechny platby, které od Spotřebitele obdržel (včetně nákladů na dodání zboží, avšak kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím), nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit Spotřebiteli Kupní cenu za zboží dříve, než mu Spotřebitel předá zboží nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí Spotřebiteli Kupní cenu stejným způsobem, jakým Kupní cenu od Spotřebitele přijal. Prodávající vrátí Spotřebiteli Kupní cenu jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik variant, je povinen Spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich.
 8. Nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy Prodávající převezme zboží od Spotřebitele, resp. mu bude doručena zásilka se zbožím, přezkoumá Prodávající stav zboží, zejména za účelem zjištění, zda není vrácené zboží poškozeno. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu náhrady za snížení hodnoty zboží dle předchozí věty je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení Kupní ceny za zboží.
 9. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že z důvodu způsobeného vyšší mocí nebo z důvodu jiných, ze strany Prodávajícího nezaviněných okolností, není schopen předat Kupujícímu zboží způsobem zvoleným Kupujícím v Objednávce. Nastane-li taková Prodávajícím nezaviněná okolnost, zašle Prodávající Kupujícímu projev odstoupení od Kupní smlouvy prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o Prodávajícím nezaviněné okolnosti dozví.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí vady, zejména, že v době, kdy Kupující zboží převzal (i) má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce zboží popsali nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné, (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, (iii) zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a (v) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vady zboží v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí zboží.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době 24 měsíců od převzetí. Toto ustanovení se neuplatní zejména při opotřebení zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním.
 5. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije (i) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (ii) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, (iii) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo (iv) vyplývá-li to z povahy zboží.
 6. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze potvrzení podle předchozí věty nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i svůj název, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí Prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Prodávající zároveň uvede, že další práva Kupujícího, která se ke koupi zboží vážou, nejsou dotčena. 
 7. Nemá-li zboží sjednané vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 8. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 9. Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 10. Reklamaci může Kupující uplatnit e-mailem na adrese eshop@co2in.cz nebo písemně na adrese sídla Prodávajícího: The CO2IN, a.s., Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, Česká republika.
 11. Při podání reklamace uvede Kupujícíu pokud možno své jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonické spojení, předmět reklamace (čeho se reklamace týká) a navrhované řešení reklamace.
 12. Prodávající eviduje reklamace v interním elektronickém systému. Přijetí reklamace podané e-mailem nebo dopisem Prodávající písemně potvrdí. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady. 
 13. Reklamaci vyřídí Prodávající písemně nebo může kontaktovat Kupujícího jím zvoleným způsobem. Ve vyrozumění o vyřízení reklamace se Prodávající vypořádá se všemi body reklamace, včetně potřebných odkazů a vysvětlení. 
 14. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění (reklamaci), potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 15. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v případě vadného plnění. Je-li to potřebné, vysvětlí Prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí.
 16. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u zakoupeného zboží, ale nikoliv u poskytnutých dárků. U těchto dárků může Spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u poskytnutých dárků uplatnit práva z vadného plnění.
 17. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 18. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese Prodávající.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy eshop@co2in.cz. Informaci ohledně vyřízení, resp. posouzení stížnosti Spotřebitele zašle Prodávající na e-mailovou adresu, z níž byla stížnost Prodávajícímu odeslána.
 2. Případné spory mezi Prodávajícím a Spotřebitelem vzniklé z Kupní smlouvy, které se nepodařilo urovnat přímo, je možno řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 3. Zákonem pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v České republice je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, Praha 2. Bližší informace o České obchodní inspekci a mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
 4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh na zahájení řešení spotřebitelského sporu je Spotřebitel oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.
 5. Návrh lze podat písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených v předchozí větě, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. 
 6. Spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr.

KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ

 1. Veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to e-mailem nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle volby odesílatele, není-li v těchto VOP výslovně uvedeno jinak.
 2. Prodávající doručuje Kupujícímu zásadně na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.
 3. Smluvní strany spolu budou komunikovat v českém nebo anglickém jazyce, nedohodnou-li se jinak.
 4. Jakákoliv komunikace je doručena okamžikem, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta, tj. v okamžik, kdy se mohla smluvní strana seznámit s jejím obsahem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající při provozování E-Shopu zpracovává osobní údaje Kupujících. Postupuje při tom v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, zejména nařízením GDPR a souvisejícími právními předpisy. Více informací o zpracování osobních údajů Prodávajícím je uvedeno v dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, který je k dispozici ke stažení na E-Shopu a webových stránkách Prodávajícího www.co2in.com.

ZMĚNA VOP

 1. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně kdykoliv změnit, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 2. Změny či doplnění Kupní smlouvy a/nebo těchto VOP vyžadují písemnou formu.
 3. Aktuální znění VOP je uveřejněno v E-Shopu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vztah související s užíváním E-Shopu a právní vztah založený Kupní smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právem.
 2. Kupní smlouva (tj. Objednávka a Potvrzení objednávky) včetně VOP je uchovávána Prodávajícím v elektronické podobě, a to maximálně po dobu 10 let. Na vyžádání Kupujícího umožní Prodávající Kupujícímu přístup ke Kupní smlouvě včetně relevantního znění VOP.
 3. Pokud by se jakékoliv ustanovení Kupní smlouvy a/nebo těchto VOP stalo podle platné právní úpravy v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost, vymahatelnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení. Prodávající a Kupující se pro tyto případy zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které co nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení.
 4. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost česká verze.
 5. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. prosince 2021.